Průběh zkoušky NSK Lektor dalšího vzdělávání

Letošní změna hodnotícího standardu ke kvalifikační zkoušce Lektor dalšího vzdělávání s sebou přináší několik novinek. Účastníci zkoušek si nyní připravují více podkladů samostatně a musí si také hlídat hned několik důležitých termínů. Jak se v nových požadavcích vyznat a na zkoušku se beze stresu připravit? Článek Vás provede náležitostmi kvalifikační zkoušky krok za krokem.

Před zkouškou NSK

Prvním krokem je výběr termínu a vyplnění přihlášky. Kvalifikační zkoušku je možné skládat
u autorizovaných osob, kterou jsme i my, vspolečnost ACZ, spol. s r.o. Podmínkou k přihlášení je dosažení věku 18 let.

Každý, kdo se na zkoušku Lektor dalšího vzdělávání přihlásí, musí zaslat svému zkoušejícímu (autorizované osobě) tři návrhy svého modelového vzdělávacího programu. Zasílá je alespoň 20 pracovních dní před vybraným termínem konání zkoušky. Návrh musí obsahovat název kurzu, cílovou skupinu a osnovu kurzu. Zkoušející z nich pak vybere jeden, který uchazeč bude dále zpracovávat.

Připravte si vzdělávací program pro vzdělávací aktivitu v délce 4 vyučovacích hodin.

Při přípravě se řiďte kritérii stanovenými v hodnotícím standardu, protože dle nich bude zkušební komise klást své dotazy a ověřovat dovednosti. Doporučujeme se s ním seznámit na stránkách Národní soustavy kvalifikací. V přehledném seznamu si můžete nastudovat, jaká kritéria a kompetence je třeba splňovat. 

Pro představení svého vzdělávacího programu si připravte: 

 • rámec vzdělávacího programu (název programu, vzdělávací cíle, cílová skupina kurzu, osnova kurzu, očekávané kompetence účastníků programu)
 • minutový scénář jedné vyučovací hodiny
 • prezentace jedné vyučovací hodiny v libovolném prezentačním programu (doporučujeme formy běžně užívané v rámci MS Office či adekvátní open source)
 • stručné učební texty v rozsahu minimálně 2 stran
 • zadání samostatné nebo skupinové práce s očekávaným řešením
 • zadání zkoušky pro účastníky programu a způsob hodnocení

Tyto podklady zašlete autorizované osobě alespoň pět dní před zkouškou.

S tím, jak správně připravit ukázkovou hodinu a studijní materiály podle zadaných kritérií, vám pomůže absolvování kurzu Pedagogické minimum pro lektory. Nemáte čas nebo možnost docházet do vzdělávacího centra? Zajímavou variantou je také interaktivní e-learning

Na zkoušce NSK

Podrobnosti k času a místu zkoušky se dozvíte z pozvánky zaslané autorizovaným zástupcem.
Na zkoušku si vyhraďte 2-3 hodiny. Doporučujeme dostavit se s mírným předstihem, abyste měli čas se s místem a vybavením učebny seznámit a případně si připravit podklady.

 Co si musíte na zkoušku NSK přinést?

 • občanský průkaz pro ověření totožnosti
 • kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • návrh minutového scénáře konkrétní 45 minutové vyučovací hodiny, která bude při zkoušce předváděna
 • prezentaci
 • stručné učební texty v rozsahu minimálně 2 stran
 • zadání samostatné nebo skupinové práce s očekávaným řešením
 • zadání zkoušky pro účastníky programu a způsob hodnocení 

Novinkou je v hodnotícím standardu písemný test. Ten ověřuje znalosti v oblasti základní terminologie, užití didaktických pomůcek a forem a metod vzdělávání. Jednotlivé testy se od sebe mohou lišit, protože je sestavuje sám vzdělavatel dle zadaných obecných pravidel. Vždy má minimálně 24 otázek, které mohou být uzavřené, polootevřené nebo otevřené. Celkově musíte z testu mít alespoň 70 % odpovědí správných. Určitě se ale zaměřte na veškerá zkoušená kritéria z prvního okruhu kompetencí. U každého totiž musíte prokázat znalost alespoň na 50 %.

Vedle písemného testu probíhá dále praktické předvedení a ústní zkoušení. Prezentujete Vámi připravený modelový vzdělávací program. Zde máte prostor 45 minut "vést hodinu", jak jste si ji předem připravili, bez přerušování hodnotící komisí. Využijte svoji prezentaci a také pracovní listy a zadání samostatné práce. Členové komise hodnotí, zda splňujete kritéria odborné způsobilosti.

Ukázková hodina je jedna vybraná hodina z celého ukázkového programu. Doporučujeme vybrat si hodinu první. Komise tak nepotřebuje znát žádný předchozí kontext. Hodina musí obsahovat všech 5 výukových fází (motivace, expozice, fixace, aplikace, diagnostika). Zvolíte-li si jinou než první hodinu, je potřeba, aby ve Vaší ukázkové hodiny byla ve vstupní diagnostice ověřena (zopakována) látka, na kterou budete při výkladu navazovat.

V tomto úseku se hodnotí také schopnost tvorby prezentace. Je třeba si tak alespoň stručnou prezentaci připravit. S sebou na zkoušku si ale můžete vzít i jakékoliv jiné didaktické pomůcky, které hodinu oživí.

Další částí zkoušky je řešení modelová situace. Tu opět připravuje autorizovaná osoba sama a může se proto v obsahu lišit. Slouží k dozkoušení kritérií, které nebyly dostatečně prokázány během testu nebo Vámi připraveného modelového vzdělávacího programu. Komise tak může například požadovat ukázku vaší reakce, pokud chybí prezenční listina, vznikne konflikt mezi účastníky, nebo způsob jakým podáváte zpětnou vazbu po skončení kurzu.

Dvoučlenná komise hodnotí odbornou způsobilost v: 

 • orientaci v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých
 • sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, včetně z nich vyplývajících kompetencí
 • rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře včetně voly didaktických pomůcek a metod výuky
 • zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
 • prezentaci vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 • přípravě, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 • zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 • hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí 

Pro úspěšné složení zkoušky a vydání osvědčení je třeba splnit všechny kompetence. 

Po ukončení všech tří částí zkoušky se komise poradí o jejím výsledku. V případě úspěšného prokázání všech kompetencí získáváte profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání. Autorizovaný zástupce vyhotovuje osvědčení, které předává během následujících pěti dní.