Od ledna 2005 se Vzdělávací centrum ACZ podílí na řadě evropských projektů v oblasti dalšího vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.

 logo erasmus+ 

 

Projekty jsou často zaměřeny na skupiny osob znevýhodněných na trhu práce, jako jsou například zdravotně postižení občané nebo ženy na či po mateřské dovolené, jejichž společným rysem je nezaměstnanost. Vzdělávací kurzy a jiné aktivity jsou pro tyto skupiny občanů zdarma a pořádají se v oblastech se zvýšenou mírou nezaměstnanosti. Projekty tak pomáhají konkrétním klientům zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce či se zařadit do běžného života.

K nejvýraznějším demografickým trendům v zemích EU patří stárnutí obyvatelstva. Pro budoucnost EU je proto nesmírně důležité tento trend adekvátně podchytit, a tak dalším tématem, kterému s naše projekty věnují, je vzdělávání seniorů. Vzdělávání seniorů má svá specifika a není možné na něj beze zbytku aplikovat postupy a nástroje obecné andragogiky. Motivační techniky na vstupu a skutečné benefity pro každodenní život seniora jsou klíčovými parametry vzdělávacích programů. 


images/logo_Smart_Seniors.jpg

PROJEKT SMART SENIORS

Cílem projektu je přispět k propagaci programu Erasmus+ mezi seniory prostřednictvím vzdělávacích a výměnných aktivit souvisejících s hodnotami, na kterých je postavena identita Evropské Unie, jako jsou demokracie, participace, solidarita, multikulturalismus, spolupráce, otevřený prostor bez bariér, atd. Účast seniorů v projektu je motivuje k aktivnějšímu občanskému přístupu a k získání nové role ve společnosti jako nositelů paměti a hodnot budovaných prostřednictvím naší společné evropské historie. Zúčastnění senioři budou zprostředkovávat toto velké dědictví novým generacím a motivovat je tím i k jejich účasti v programu Erasmus+. Všem relevantním cílovým skupinám projektu přinese jeho realizace mnohé výhody: Seniorům zvýšení participace a aktivnější zapojení do společnosti; Zvýšení občanské angažovanosti a ochoty mladých lidí pro budování občanské společnosti; Intenzívnější spolupráci a zlepšení vzdělávací nabídky pro zúčastněné organizace a v neposlední řadě zvýšení popularity a rozšíření dostupnosti programu Erasmus+.

[28.11.2022] První výměnná akce pro seniory se konala v listopadu 2022 v toskánském přístavu Livorno, také za účasti dvou našich seniorek z České republiky. Kromě českých účastnic na akci přijeli projektoví partneři ze Švédska a z Kypru. Italští hostitelé během týdenního pobytu se skupinou realizovali bohatý kulturní a sociální program a uspořádali rovněž mezinárodní seminář zaměřený na výměnu zkušeností seniorů ohledně jejich příležitostí k sociální participaci v jejich komunitách.

[27.2.2023] Druhá seniorská výměna proběhla v únoru 2023 na ostrově Kypr. Českou republika na akci reprezentovaly čtyři účastnice. Dále také na výměnu přijeli účastníci z Itálie a Švédska. Kyperští hostitelé pojali výměnnou akci rozdílně, a proto se skupina účastníků během týdenního pobytu stěhovala. Zahájení proběhlo v Nikosii, ale poté se skupina přesunula do horského městečka Agros a na závěr do přístavu Limassol.

[11.4.2023] Naše společnost byla hostitelem výměnné akce v závěrečném týdnu března 2023. Během týdenního pobytu v Praze jsme seniorským účastníkům z Itálie, Švédska a Kypru na dějinných epizodách z historie Prahy nedávné i dávno minulé demonstrovali proč je nutno pečovat o evropské hodnoty. V rámci programu akce bylo také uspořádáno setkání s ukrajinskými uprchlíky před ruskou agresí.

[23.5.2023] Poslední výměnná akce proběhla v květnu 2023 ve švédském Ostersundu za účasti seniorů z Itálie, Kypru a rovněž čtyř účastnic z České republiky. Hostitelem pobytu, jako švédský partner projektu, bylo muzeum lidových tradic Jamtli. Bohatý pracovní program týdenní akce byl přirozeně zaměřen právě na švédské lidové tradice. Tímto setkáním byl dovršen hlavní pracovní program projektu.

Smart_seniors.


rekvalifikace pracovnik v socialnich sluzbach

PROJEKT ACE-TRAINER

OSVĎČENÉ POSTUPY ve vzdělávání v EVROPSKÉM SEKTORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY

Projekt ACE-Trainer (2019-1-CZ01-KA202-078181) je zaměřen na inovativní vývoj výsledků úspěšného projektu ACE (2014-1-CZ01-KA202-002058), který byl dokončen v roce 2017. Hlavním výstupem ACE je nový vzdělávací systém pro pracovníky pečující o seniory (Senior Service Worker Course nebo SSW Course). Jednotný obsah SSW Course byl připraven v šesti jazykových mutacích konsorcia ACE (čeština, němčina, maďarština, italština, litevština a angličtina) a ACE-Trainer si nyní klade za cíl vyvinout optimální výukové zdroje a materiály pro tento vzdělávací systém.

Specifické cíle projektu jsou:

 

  1. Zajistit špičkový profesionální rozvoj pro školitele SSW Course
  2. Podrobné rozpracování výukové metodiky SSW Course
  3. Posílit úroveň používání kurzu SSW v partnerských zemích

 

V rámci projektu bude uskutečněna série pěti společných workshopů lektorů zaměřených na výměnu know-how a osvědčených postupů všech účastníků. Na strukturovaných seminářích zúčastněných školitelů a odborníků se rozšíří jejich odborné kompetence a v rámci tohoto procesu budou vypracovány podrobné plány lekcí, pracovní listy a komplexní metodická doporučení pro školení pracovníků péče o seniory v SSW Course.


PROJEKT SAGE

Vzdělávání seniorů o jejich zdraví a wellness

Cílem tohoto projektu je vývoj inovativního edukačního systému pro seniory, který překlene propast mezi univerzitami třetího věku, které pořádají kvalitní kurzy pro vysoce motivované seniory, a běžnými otevřenými vzdělávacími kurzy, kde hlavním výstupem je často čas strávený na přednášce byť se zajímavým obsahem ale bez většího dopadu na další život seniora.

Na projektu se budou podílet odborníci z pěti zemí Evropské unie (z České republiky, Islandu, Itálie, Řecka a Slovinska) pod vedením naší vzdělávací společnosti ACZ, spol. s r.o. Pokusí se spolu vytvořit vzdělávací program v takových oblastech života seniorů jako jsou pocity fyzické a psychycké pohody, sociální a občanská angažovanost, ale i rozvoj běžných každodenních čiností usnadňující život seniora. Benefity pro seniory z tohoto programu budou ověřitelné a měřitelné a až bude tento edukační systém v červnu roku 2022 plně vyvinut, bude obsahovat komplexní výukový plán o rozsahu cca 150 hodin. Výukový plán včetně kompletních výukových materiálů bude plně zdarma k dispozici na webových stránkách projektu.


logo ace

Projekt ACE

ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ V EVROPSKÉM SEKTORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY

K nejvýraznějším demografickým trendům v zemích EU patří stárnutí obyvatelstva. Pro budoucnost EU je proto nesmírně důležité tento trend adekvátně podchytit. Jedním z nejdůležitějším elementů řešení otázky stárnutí populace je odborná příprava personálu pracujícího v sektoru sociálních služeb pro seniory. Současný stav není vyhovující a je proto nutné aktualizovat či připravit nové vzdělávací programy pro přípravu profesionálních pracovníků působících v tomto sektoru.

 

Konsorcium pěti partnerských zemí EU pod vedením naší společnosti proto připravilo nový vzdělávací systém, který oslovuje existující naléhavé potřeby sektoru. V rámci projektu ACE jsme připravili řadu produktů, včetně kompletních výukových materiálů kurzu SSW pro pracovníky péče o seniory v domácím a komunitním prostředí, které jsou Vám na našich webových stránkách zdarma k dispozici.

 

Chcete se dozvědět více o kurzu? Podívejte se na video o kurzu a jeho přípravě.

Projektové výstupy ke stažení zdarma:


Oficiální stránky projektu ACE naleznete zde