ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ V EVROPSKÉM SEKTORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY

K nejvýraznějším demografickým trendům v zemích EU patří stárnutí obyvatelstva. Pro budoucnost EU je proto nesmírně důležité tento trend adekvátně podchytit. Jedním z nejdůležitějším elementů řešení otázky stárnutí populace je odborná příprava personálu pracujícího v sektoru sociálních služeb pro seniory. Současný stav není vyhovující a je proto nutné aktualizovat či připravit nové vzdělávací programy pro přípravu profesionálních pracovníků působících v tomto sektoru.

Oficiální stránky projektu ACE

Cílem partnerství ACE:

Je vyvinout a ověřit inovativní vzdělávací program pro přípravu pracovníků působících v oborech péče o seniory a zároveň, pomocí nově vyvinutého nástroje ECVET, podpořit přenositelnost jejich pracovních kompetencí v rámci zemí EU. K hlavním charakteristikám nového systému bude zejména patřit:

1. Unifikovaný vzdělávací systém:

Vzdělávací obsah bude jednotný pro všechny země partnerství ACE, tím bude účinně podpořena transparentnost pracovních požadavků a nadnárodní mobilita pracovníků působících v sektoru sociálních služeb péče o seniory.

2. Modulární design:

Vzdělávací program bude rozdělen do krátkých, specificky zaměřených modulů tak, aby umožnil co nejpružnější přípravu studentů majících různé vstupní kompetence a odlišné pracovní zkušenosti.

3. Využití on-line nástrojů:

Kombinace prezenčních a on-line výukových metod (blended learning) umožní diferenciovanou výuku a ověřitelnost znalostí, dovedností či kompetencí, které studenti nabyli v různých kontextech své předchozí profesní kariéry.

 Více o projektu ACE.

 

Úkolem nového vzdělávacího systému je odstranit nesoulad mezi skutečnými potřebami seniorů a pracovními kompetencemi personálu pečujícího o seniory. Zřetelného zlepšení je v tomto směru třeba docílit zejména v oblasti transversálních klíčových kompetencí. Zapojením nově vytvořeného systému ECVET pro hodnocení a validaci profesních kompetencí bude posílena pracovní mobilita a přenositelnost kompetencí pracovníků sociální péče o seniory v rámci EU.

Partnerství ACE, které projekt realizuje, je složeno z pěti partnerských organizací, které mají všechny dlouhodobé pracovní zkušenosti s cílovou skupinou projektu: Koordinátorem projektu je společnost ACZ, spol. s r.o. z Prahy (České republiky), která je poskytovatelem celoživotního vzdělávání, stejně jako další partner, ibs Institut z Brém (Německa).  Partnerství je dále tvořeno poradenskou organizací Socializacijos ir darbinio mokymo centras (SDMC) z Vilniusu (v Litvě), veřejnou příspěvkovou organizací Provicia di Livorno Sviluppo, z Livorna (v Itálii) a poskytovatelem rehabilitačních služeb Rehabilitation Centre for Physically Disabled People z Budapešti (v Maďarsku).