Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji. Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme. Ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti a soukromí přikládáme velký význam. 

1. Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů 

1.1 Postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy. 

1.2 V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti ACZ, s.r.o., registrované u Městského soudu v Praze, spisová značka C 40157, IČ: 63978164, DIČ: CZ63978164, sídlem 110 00 Praha 1 – Staré Město, Týnská 21, (dále jako "Společnost" nebo také "my"), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti. 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme 

2.1 Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu poskytovaných služeb: 

2.1.1 Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci našich kurzů a školení 

(a) Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa) 

(b) Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo) 

(c) Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel)

(d) V odůvodněných případech záznam o dosaženém vzdělání a způsobu a výsledku ukončení kurzu včetně souvisejících materiálů, datum a místo narození (týká se pouze rekvalifikačních a akreditovaných kurzů a zkoušek NSK), rodné číslo (týká se pouze zkoušek NSK). 

2.1.2 Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky 

(a) Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa) 

(b) Údaje o návštěvě našich kurzů a školení, jako např. datum konání , typ a název kurzu, vč. související komunikace s Vámi.

(c) V odůvodněných případech vyplývajících z povahy kurzu je součástí kurzu pořízení obrazových a zvukových záznamů z průběhu kurzu. V takových případech bude vždy požadován Váš souhlas a budeme Vás vždy informovat o průběhu, zpracování a archivaci takových materiálů.

2.1.3 Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy 

(a) Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa) 

(b) Kontaktní údaje (zejména e-mail) 

(c) Údaje o abslovování našich kurzů a školení, jako např. datum konání školení, typ a název kurzu, vč. související komunikace s Vámi.

2.2 Osobní údaje získáváme přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz. sekce cookies níže). 

3. Jak Vaše osobní údaje využíváme 

3.1 Vaše osobní údaje využíváme k následujícím účelům: 

(a) k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky; 

(b) komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu; 

(c) analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům; 

(d) řešení Vašich reklamací a stížností; 

(e) plnění našich zákonných povinností; a 

(f) s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách. 

3.2 Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely. 

3.3 Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy. Je třeba si uvědomit, řadu osobních údajů zpracováváme ze zákona a nižších právních předpisů. Jde zejména o údaje týkající se Vaší účasti na rekvalifikačních a akreditovaných kurzech.

3.4 V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí [5] let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy. 

4. Právní základ zpracování Vašich osobních údajů 

4.1 Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože: 

(a) je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi; 

(b) je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností jako obchodní společnosti (např. v oblasti účetnictví a daní); 

(c) je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností jako akreditované vzdělávací organizace pro poskytování lektorských služeb (např. v případě akreditovaných a rekvalifikačních kurzů); 

(d) je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv); 

4.2 Pouze s Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo naše jiná obchodní sdělení, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na výše uvedenou adresu Společnosti.

5. Komu můžeme poskytovat Vaše osobní údaje 

5.1 Vaše osobní údaje můžeme poskytnout: 

(a) poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své nezbytné služby v souvislosti s naší činností (zpracovatelé dat), zejména externím lektorům, účetním a právníkům;

(b) jiným osobám pouze v případě stanovených příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti);

(c) Jako akreditovaná vzdělávací instituce musíme v souladu s příslušnými právními předpisy některé osobní údaje poskytovat dalším orgánům státní správy (např. MŠMT ČR, MPSV ČR);

Vaše osobní údaje tedy stručně řečeno poskytneme jen tehdy, pokud opravdu musíme:-)

6. Co jsou to COOKIES a jak je využíváme 

6.1 Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. 

6.2 Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu. 

6.3 Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

6.4 V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies).

7. Jaká jsou Vaše práva 

7.1 V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva: 

(a) právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva; 

(b) právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti; 

(c) právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů; 

(d) právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů; 

(e) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy; 

(f) právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů; 

(g) právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb; 

(h) právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7;  www.uoou.cz

7.2 Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže. 

8. Jak chráníme Vaše osobní údaje 

Zavazujeme se, že Vaše osobní údaje nikdy neposkytneme neautorizovaným osobám a že uděláme vše pro to, abychom je zabezpečili před jakýmkoliv neoprávněným užitím.

8.1 Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležité, využíváme technická a organizační opatře­ní zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím a zajišťujeme bezpečnost našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme. 

8.2 Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů. 

9. Potřebujete další informace nebo chcete uplatnit svá práva 

9.1 Kromě webových stránek Společnosti je plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany dostupná v sídle Společnosti.

9.2 Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů naší Společností nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se, prosím, na nás elektronicky na náš e-mail nebo písemně na výše uvedenou adresu Společnosti.

 

Kontakt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 222 365 819